Blogg, tips, utbildning

Introduktionskurs i ADBB – Alarm Distress Baby Scale – 10/11

Nu ges ett tillfälle att gå en introduktionskurs för klinisk användning av ADBB, metoden för att bedöma ihållande socialt tillbakadragande hos späda och små barn 2-24 månader. Introduktionskursen är 10/11 09.00-15.30 och riktar sig till läkare, psykologer, sjuksköterskor, psykoterapeuter, sjukgymnaster mfl. som arbetar med späda och små barn och behöver lära sig känna igen tecken på socialt tillbakadragande hos riktigt små barn.

Bakgrund:

Redan tidigt är spädbarnet kompetent att delta i och reglera ett synkroniserat samspel med en vuxen. Vid födseln har barnet förmåga att reglera intryck och kontakt genom att vända bort blicken, blunda och vrida på huvudet när barnet behöver en paus för att därefter vända tillbaka och ta kontakt när barnet är redo igen. Det är ett viktigt sätt för barnet att kunna reglera den mängd stimuli barnet är beredd att ta emot just då, en naturlig form av tillbakadragande som gör att barnet kan reglera olika känslotillstånd och anpassa sig till olika situationer som annars skulle kunna bli överväldigande. Spädbarn har också en medfödd förmåga att reglera inre känslotillstånd. Den här förmågan stärks och upprätthålls genom samspelet med engagerade och lyhörda omsorgspersoner.

Späda och små barn tycker om att samspela med sina viktiga vuxna på en för barnet lagom intensiv nivå. Så när ett litet barn ofta eller under en längre tid drar sig tillbaka från social kontakt, kan det vara en signal om att barnet inte mår bra – av olika skäl. Socialt tillbakadragande kan vara ett tecken på stress eller sjukdom, men det kan också bero på relationssvårigheter. Ihållande socialt tillbakadragande, som sträcker sig över en större del av dagen, under flera dagar och som varar i två veckor eller mer, är en varningssignal. Det kan betyda att barnet är utsatt för omsorgssvikt, eller har en organisk sjukdom.

Det är därför viktigt att lära sig känna igen tecken på socialt tillbakadragande hos spädbarn; tecken såsom bristfällig ögonkontakt och mimik, brist på joller och läten, icke åldersadekvat motorisk utveckling och tecken på självstimulering (eller påfallande få gester hos äldre barn). När dessa symptom upptäcks, bör man noggrant undersöka vad som kan vara den bakomliggande orsaken.

Om skalan: Alarm Distress Baby Scale, ADBB, är en metod utvecklad för att systematiskt upptäcka, observera och bedöma socialt tillbakadragande beteende hos späda och små barn mellan 2-24 månader. Skalan består av åtta items som graderas från 0-4. Maxpoäng är 32 (ovanligt). Cut-off för forskning är 5, för klinisk användning 6. Bedömningen tar cirka 10-15 minuter att genomföra och skattningen görs direkt i anslutning till bedömningen. Metoden är utvecklad av Guedeney och Fermanian (2001).

Skalan innehåller 8 items:

 1. Ansiktsuttryck & mimik
 2. Ögonkontakt
 3. Generell aktivitetsnivå
 4. Självstimulerande rörelser
 5. Vokalisering
 6. Reaktionshastighet vid stimulering
 7. Förmåga att ingå i samspel med andra
 8. Förmåga att tilldra sig och behålla uppmärksamhet från andra

Varje item skattas från 0 till 4. Det är viktigt att tänka på innebörden av de fem möjliga skattningsvärdena som är beskrivna överst i skattningsskalan. När man tvekar mellan två värden går man tillbaka till dessa beskrivningar för att tydliggöra för sig själv vad som ligger bakom de olika talvärdena:

 • Inget avvikande beteende – barnets beteende är helt klart inom normalvariationen
 • Något avvikande beteende – lätt men ändå antydan till avvikande beteende – vid tvivel välj 0!
 • Måttligt avvikande beteende
 • Tydligt avvikande beteende
 • Allvarligt avvikande beteende – betydande och ”massivt”

Kursen ges på uppdrag av Barnhälsovården och utbildare är Catarina Furmark, leg psykolog, samt Monica Fontaine, leg sjuksköterska.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *